XLVIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno – Krajoznawczy PTTK

FINAŁ CENTRALNY

ŚWIDNICA 16-19 CZERWCA 2022 R.

REGULAMIN

REGULAMIN DO DRUKU ( PLIK WORD)

I. Informacje ogólne

 1. Finał Centralny XLVIII OMTTK PTTK (zwany dalej Finałem) odbędzie się w dniach 16-19 czerwca 2022 r. w Świdnicy, zgodnie z opracowanym przez organizatora programem.
 2. Bezpośredni realizatorzy Finału:
  • Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej i Krajoznawstwa PTTK w Świdnicy,
  • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział w Świdnicy, ul. Długa 33 lok 7, 58-100 Świdnica, NIP: 884-21-85-889, REGON: 890021518, tel. 723 015 271 (tylko w godzinach urzędowania biura), e-mail: biuro@pttk.swidnica.pl ,nr konta: 42203000451110000002696240
 1. Informację na temat organizacji Finału publikowane są na stronie www.mlodziez.pttk.pl
 2. Kontakt do osób odpowiedzialnych za bezpośrednią organizację Finału:
  • Zbigniew Curyl – komandor,zcuryl@vp.pl telefon wyłącznie w trakcie imprezy 604181910,
  • Katarzyna Bienias – kierownik sekretariatu imprezy, tel. 723015271.
 3. W trakcie trwania Finału sekretariat będzie zlokalizowany w miejscu zakwaterowania drużyn, na Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy, ul. Galla Anonima 1.
 4. Wszystkie zespoły zakwalifikowane do Finału wypełniają „Kartę zgłoszenia zespołu” (załącznik do niniejszego regulaminu), którą należy przesłać pocztą elektroniczną w wersji edytowalnej (word) na adres sekretariat@mdk.swidnica,pl terminie do dnia 4 czerwca 2022 r., zaś wydrukowany podpisany oryginał należy dostarczyć organizatorom w dniu 16 czerwca 2022 r.
 5. Dane z „Karty zgłoszenia drużyny” będą podstawą do wydrukowania list startowych, identyfikatorów, dyplomów itd. Poprawność danych uczestnicy i opiekun potwierdzają własnoręcznym podpisem na liście obecności pierwszego dnia Finału.
 6. Uczestnicy Finału (3-osobowe zespoły z 1 opiekunem) zostaną zakwaterowani na Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy, ul. Galla Anonima 1. Przydział miejsc noclegowych odbędzie się przed przyjazdem zespołów. Nie ma potrzeby zabierania własnej pościeli czy śpiworów. Opiekunowie będą zakwaterowani razem z uczestnikami.
 7. Koszty organizacji Finału pokrywają organizatorzy:
  • Koszt dojazdu i powrotu pokrywają jednostki delegujące lub uczestnicy.
  • Nie ma możliwości rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po Turnieju.
 1. Każdy uczestnik biorący udział w Finale zobowiązany jest posiadać:
  • aktualną legitymację szkolną (brak której może być podstawą dyskwalifikacji zawodnika),
  • ważną legitymację PTTK (przy ocenie uprawnień PTTK),
  • przybory do pisania i pracy z mapą (kątomierz, linijka),
  • odpowiedni strój do rozgrywania konkurencji w terenie, szczególnie marszu na orientację,
  • drużyna powinna posiadać apteczkę, kompas lub busolę (nie dopuszcza się urządzeń elektronicznych) niezbędne do rozegrania konkurencji.
 2. Organizatorzy dopuszczają udział osób towarzyszących zespołowi (np. kierowcy) na własny koszt. Szczegóły udziału osób towarzyszących należy uzgadniać z organizatorami do dnia 4 czerwca 2022 r.

II. Zasady organizacji konkurencji, udziału i oceniania uczestników

 1. „XLVIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK” organizowany jest w roku szkolnym 2021/22 zgodnie z obowiązującym „Regulaminem OMTTK PTTK” zatwierdzonym uchwałą Zarządu Głównego PTTK nr 150/XIX/2020 z dnia 17 stycznia 2020 roku wraz z załącznikami oraz zaktualizowaną kartą oceny odznak i uprawnień PTTK. Regulamin i wszystkie informacje związane z turniejem dostępne są na stronie mlodziez.pttk.pl
 2. Uczestnikami Finału są trzyosobowe zespoły wyłonione w eliminacjach wojewódzkich Turnieju i rywalizujące w trzech grupach wiekowych:
  • szkoły podstawowe,
  • szkoły ponadpodstawowe.
 3. Zgodnie z „Regulaminem OMTTK PTTK” w ramach Finału przeprowadzone zostaną konkurencje turniejowe podzielone na część teoretyczną i praktyczną.
 4. Część teoretyczna konkurencji obejmuje: test wiedzy, dotyczący zagadnień: krajoznawczych, turystycznych, topograficznych, dotyczący bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz higieny i ogólnych zasad udzielania pierwszej
 5. Na część praktyczną składają się:
  • turystyczny marsz na orientację,
  • turystyczne ABC w ramach, którego zorganizowane zostaną konkurencję opierające się na znajomości następujących zagadnień:
   • parki narodowe i krajobrazowe województwa dolnośląskiego,
   • zabytki i atrakcje turystyczne w Polsce (obiekty i miejsca),
   • turysta geolog: skały i minerały,
   • przeszkoda terenowa, ocena radzenia sobie w sytuacji stresowej.
  • turystyczny rower (tor przeszkód),
  • umiejętność udzielania pierwszej pomocy i korzystania z zawartości apteczki oraz zadania praktyczne w sytuacji wypadku na szlaku turystycznym.
  • ocena zdobytych odznak turystycznych PTTK (indywidualnie: konkurs posiadanych uprawnień i odznak turystycznych PTTK).
 6. Książeczki odznak i uprawnień będą przyjmowane w pierwszym dniu Finału podczas rejestracji drużyn razem z czytelnie wypełnioną „Kartą oceny uprawnień i odznak turystycznych PTTK” stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu zgodnie z następującymi zasadami:
  • uczestnicy samodzielne wpisują punktację na karcie oceny,
  • zgodnie ze „Stanowiskiem Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK w sprawie oceny odznak turystycznych w OMTTK PTTK” z dnia 1 kwietnia 2015 r. (mlodziez.pttk.pl) odznaki wymienione z nazwy w Regulaminie OMTTK PTTK  i na „Karcie oceny uprawnień i odznak turystycznych PTTK” punktowane są zgodnie z § 12 ust. 5 pkt 4. lit. d. załącznika nr 1 do Regulaminu OMTTK PTTK. Pozostałe odznaki będą traktowane jako regionalne i punktowane zgodnie z § 12 ust. 5 pkt 4. lit. e. załącznika nr 1 do Regulaminu OMTTK PTTK, tj. za każdy stopień po 1 punkcie, ale maksymalnie 2 punkty za daną odznakę,
  • karta oceny i książeczki odznak danego uczestnika powinny być włożone w oddzielną kopertę podpisaną imieniem, nazwiskiem, nazwą szkoły i nazwą województwa,
  • koperty trzech uczestników drużyny powinny być włożone do jednej większej koperty (torby) i opisane nazwą drużyny ( województwo), z podaniem kategorii, w której startują,
  • niezastosowanie się do w/w zasad może skutkować nie przyznaniem punktów.
 1. Przy konstruowaniu powyższych konkurencji organizatorzy będą korzystali ze źródeł wiedzy podanych w Komunikacie organizacyjnym nr 1.
 2. Konkurencje sprawnościowe uczestnicy pokonują wspólnie bądź na zasadzie sztafety.
 3. Test wiedzy:
  • Test obejmuje: 25 pytań krajoznawczych dotyczących wiedzy z terenu Polski, 25 pytań dotyczących wiedzy z terenu województwa Dolnośląskiego, 20 pytań turystycznych, 10 pytań topograficznych, 10 pytań związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, 10 pytań dotyczących udzielania pierwszej pomocy.
  • Pytania z zakresu krajoznawstwa, turystyki, udzielania pierwszej pomocy, topografii i bezpieczeństwa w ruchu drogowym posiadają jedną prawidłową odpowiedź. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi można uzyskać 1 punkt, za błędną lub brak 0 punktów.
  • Zakres tematyczny pytań turystycznych obejmuje: historię, tradycję i zadania PTTK w rozwoju turystyki i krajoznawstwa, zwłaszcza w środowisku młodzieżowym, zasady uprawiania turystyki kwalifikowanej i zdobywania odznak PTTK.
  • Do wykonania zadań z zakresu topografii mogą być niezbędne: kompas, linijka, ekierka, ołówek. Wśród zadań mogą znaleźć się np. zadania z zakresu topografii, polegające na odnalezieniu błędów w oznakowaniu sytuacji lub użyciu znaków topograficznych na mapie ćwiczebnej, opis znaków topograficznych, itp.
  • Pytania z zakresu przepisów ruchu drogowego dotyczą poruszania się w ruchu ulicznym pieszych i rowerzystów.
  • Pytania z zakresu bezpieczeństwa, higieny wycieczkowania i ogólnych zasad udzielania pierwszej pomocy zostały opracowane w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy.
  • Za prawidłowe odpowiedzi w teście wiedzy uczestnik może uzyskać maksymalnie 100 punktów, a zespół maksymalnie 300 punktów turniejowych.
  • Czas na rozwiązanie testu będzie wynosił 100 minut.
  • Na test składa się: karta pytań i karta odpowiedzi. Oddana w przepisowym czasie wypełniona karta odpowiedzi jest podstawą do przyznania punktów uczestnikowi za rozwiązanie testu. Kartę pytań zatrzymuje uczestnik.
  • Test uczestnicy rozwiązują indywidualnie korzystając z własnych przyborów.
 4. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy i korzystania z zawartości apteczki (samarytanka).
  • Do konkurencji samarytanka uczestnicy przystępują z własną apteczką.
  • Konkurencja obejmuje znajomość zastosowania zawartości apteczki zespołu oraz zadania praktyczne dotyczące udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku w domu, szkole, na szlaku. W trakcie realizacji zadania oceniane będą: radzenie sobie w sytuacji stresowej, odpowiedni dobór pomocy do sytuacji oraz wykorzystanie zasobów posiadanej apteczki.
  • Konkurencja rozgrywana jest zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
  • Zespół za prawidłowo wykonane zadanie może uzyskać maksymalnie 30 punktów turniejowych.
 5. Turystyczne ABC, praktyczny sprawdzian umiejętności przydatnych turyście.
  • Konkurencja składa się z czterech konkursów wykonywanych zespołowo przez całą drużynę. Za wykonanie każdego zadania zespół może uzyskać od 0 do 20 punktów. Maksymalnie za Turystyczne ABC zespół może uzyskać 80 punktów. Realizacja wszystkich konkursów będzie ograniczona czasowo.
  • Parki narodowe i krajobrazowe województwa dolnośląskiego:
   • zadanie będzie polegało na wykazaniu się wiedzą na temat flory i fauny parków narodowych i krajobrazowych znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego,
   • czas na wykonanie zadania wynosi 10 minut,
   • za każdą prawidłową odpowiedź zespół otrzyma 1 punkt, maksymalnie za całą konkurencję zespół może otrzymać 20 punktów.
  • Zabytki i atrakcje turystyczne w Polsce:
   • zadanie polega na wykazaniu się wiedzą dotyczącą znajomości zabytków i atrakcji turystycznych w naszym kraju. W każdym pytaniu należy podać nazwę zabytku lub atrakcji turystycznych oraz jego położenie (nazwa miejscowości lub dokładne położenie),
   • czas na wykonanie zadania wynosi 10 minut,
   • za każdą prawidłową odpowiedź zespół otrzyma 2 punkty, maksymalnie za całą konkurencję zespół może otrzymać 20 punktów.
  • Turysta geolog:
   • zadanie będzie polegało na wykazaniu się znajomością nazw skał, minerałów. Każdy „kamień” będzie można zbadać empirycznie. Odpowiedz formujemy w formie pisemnej.
   • konkurencja będzie rozgrywana w sali, na wykonanie zadań drużyna ma 10 minut, sędzia mierzy czas wykonania.
   • zespół będzie mógł zdobyć maksymalnie 20 punktów za wykonanie zadania w limicie czasu.
  • Przeszkoda terenowa nawiązuje do tradycji wysokogórskich w Świdnicy:
   • zadanie będzie polegało na przejściu przeszkody terenowej w pełnej asekuracji sprzętowej. Konkurencja rozgrywana w formie sztafety trzech członków zespołu,
   • czas na wykonanie zadań przez drużynę będzie podany w dniu zawodów.
   • za bezbłędne pokonanie w limicie czasu zespół otrzyma maksymalnie za całą konkurencję 20punktów.
 1. Turystyczny Marsz na Orientację.
  • Marsz na orientację przeprowadzany jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi „Zasadami punktacji i współzawodnictwa na turystycznych imprezach na orientację PTTK” ustanowionymi przez Komisję Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK (dostępne na stronie ino.pttk.pl).
  • Konkurencja polega na zespołowym przejściu wyznaczonej trasy, odnalezieniu w określonej kolejności wszystkich punktów kontrolnych, uzyskaniu potwierdzenia pobytu, wykonaniu ewentualnych zadań dodatkowych określonych w regulaminie i przybyciu na metę w określonym czasie.
  • Za marsz na orientację zespoły otrzymują punkty według przelicznika: P = [(K-D)/K] x 100, gdzie: P – punkty turniejowe, K – wartość trasy (suma wartości wszystkich punktów kontrolnych do potwierdzenia, obliczona zgodnie z „Zasadami punktacji i współzawodnictwa na turystycznych imprezach na orientację PTTK”), D – punkty karne uzyskane przez dany zespół, dla którego chcemy obliczyć punkty turniejowe.
  • Zwycięski zespół, który pokonał trasę marszu uzyskując 0 punktów karnych, otrzymuje 100 punktów turniejowych.
  • Zwycięski zespół , który pokonał trasę marszu uzyskując np. 100pkt karnych otrzymuje 88,9 punktów turniejowych według przelicznika 100 = [(900-0)/900]x100 (gdzie K = 900, D=0).
  • Zespół, który podczas marszu uzyskał więcej punktów karnych niż wynosi wartość trasy, otrzymuje 1 punkt turniejowy.
  • Zespoły, które zostały podczas marszu zdyskwalifikowane, nie ukończyły marszu lub nie wystartowały w nim, otrzymują 0 punktów turniejowych.
  • Czas pokonania trasy przez zespół, liczony jest do momentu stawienia się kompletnego zespołu na mecie marszu.
 2. Turystyczny
  • W konkurencji biorą udział wszyscy członkowie zespołu.
  • Przed przejechaniem rowerowego toru przeszkód uczestnik ma do 1 minuty na dopasowanie wysokości siodełka, krótki przejazd na odcinku próbnym i ustawienie się na linii startu.
  • Konkurencja, dla każdej grupy wiekowej, będzie rozgrywana równolegle na 2 torach rowerowych.
  • Tory przeszkód zawierają elementy z załącznika do „Regulaminu OMTTKPTTK”.
  • Czas przejazdu nie jest brany pod uwagę.
  • Nieprzystąpienie przez członka zespołu do konkurencji powoduje nie przyznanie uczestnikowi żadnych punktów.
  • Za popełnione błędy uczestnik otrzymuje punkty karne zgodnie z regulaminem (załącznik do „Regulaminu OMTTKPTTK”).
  • Błędy punktowane:
   • przewrócenie słupka, tyczki, poprzeczki,
   • ominięcie słupka,
   • każda podpórka nogą,
   • wyjazd poza linię boczną,
   • upuszczenie przedmiotu,
   • nietrafienie piłką do
  • Każdy ze startujących może zdobyć 20 punktów turniejowych,
  • Zespół może maksymalnie uzyskać 60 punktów turniejowych.
 3. Podczas odbywania się testów i konkurencji turniejowych obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, „walkie-talkie”, minikomputerów i innych podobnych urządzeń elektronicznych. Grozi za to dyskwalifikacja zawodnika, a nawet całego zespołu.
 4. Posłużenie się środkami łączności elektronicznej jest dopuszczalne jedynie w sytuacji nadzwyczajnej związanej z bezpieczeństwem.
 5. Uczestnicy startują samodzielnie we wszystkich konkurencjach. Każda forma pomocy lub ingerencji w start podopiecznych ze strony opiekunów lub osób towarzyszących może stanowić podstawę dyskwalifikacji zespołu.
 6. W trakcie rozgrywania konkurencji turniejowych używanie map innych niż te dostarczone przez organizatorów jest zabronione (dotyczy to również map w postaci cyfrowej, zabrania się korzystania z urządzeń do nawigacji satelitarnej z wgranymi mapami). Używanie niedozwolonych map równoznaczne jest z dyskwalifikacją.
 7. W czasie trwania konkurencji uczestnicy OMTTK PTTK są zobowiązani do wykonywania poleceń sędziów oraz obsługi imprezy.
 8. Wszelkie protesty i skargi dotyczące konkurencji turniejowych należy złożyć do sekretariatu na piśmie z podpisem kapitana drużyny i opiekuna. Protesty będą przyjmowane do 2 godzin po wywieszeniu wyników przez sędziego lub w ciągu 1 godziny od powrotu opiekunów z wycieczki szkoleniowej.
 9. W przypadku protestów komisja sędziowska zajmie się niezwłocznie ich rozpatrzeniem.
 10. Testy wiedzy, samarytanka, rowerowy tor przeszkód, turystyczne ABC będą rozgrywane na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 (przyległej do bazy Turnieju), turystyczny marsz na orientację odbędzie się na terenie jednego z parków na terenie miasta.

III. Bezpieczeństwo uczestników

 1. Finał przeprowadzany jest zgodnie z przepisami rozdziału 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 z późn.zm).
 2. Stan zdrowia uczestników Finału musi pozwalać na samodzielny, bez pomocy osób trzecich, udział w każdej konkurencji przewidzianej programem.
 3. Zespoły mogą uczestniczyć w Finale wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników podpisują oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział uczestnika w Finale.
 5. Każdy z uczestników Finału oraz jego rodzic(e) /opiekun prawny podpisuje oświadczenie:
  • o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem,
  • o zapoznaniu się z regulaminem OMTTK PTTK,
  • o stanie zdrowia pozwalającym na wzięcie udziału w poszczególnych konkurencjach.
 6. Opiekunowie zespołów przedkładają podpisane oświadczenia w momencie rejestracji drużyny w dniu rozpoczęcia Finału (oświadczenie dostępne w załączniku do regulaminu).
 7. Instytucje delegujące uczestników zespołu do udziału w Finale są zobowiązane do zapewnienia opieki i bezpieczeństwa w drodze na Finał i powrotu z niego, w tym dokonania stosownych ubezpieczeń, a także do zapewnienia dzieciom i młodzieży opieki w trakcie Finału z zastrzeżeniem dwóch kolejnych punktów.
 8. Za zachowanie i bezpieczeństwo uczestników w czasie Finału pełną odpowiedzialność ponoszą opiekunowie zespołów, jednakże w czasie trwania konkurencji opiekę sprawują organizatorzy i inne osoby przez nich wskazane.
 9. Podczas Finału, na czas rozgrywania konkurencji, w których bezpośredni opiekunowie drużyn nie towarzyszą podopiecznej młodzieży, za młodzież odpowiadają sędziowie konkurencji oraz organizatorzy będący nauczycielami bądź posiadający uprawnienia uznawane w przepisach Ministerstwa Edukacji Narodowej (instruktora lub przodownika turystyki, przewodnika lub pilota, instruktora harcerskiego, wychowawcy form wypoczynku młodzieży).
 10. W gronie sędziów i organizatorów znajdą się również uznane przez organizatora Finału osoby o innych kwalifikacjach i praktyce zawodowej niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia i oceny w poszczególnych konkurencjach.
 11. Organizator ubezpiecza wszystkich uczestników Finału, ich opiekunów oraz osoby towarzyszące od NNW. Polisa obejmuje ochroną czas od 16 do 19 czerwca 2022
 12. Sędziowie i organizatorzy Finału odpowiadają za dopuszczenie sprzętu niezbędnego do rozegrania poszczególnych konkurencjach.
 13. Sędziowie i organizatorzy Finału oraz towarzyszący zespołom opiekunowie po podpisaniu umowy wolontariatu są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w ramach ubezpieczeń kadry PTTK i osób z PTTK współpracujących. Organizatorzy zgłaszają Finał do kalendarza imprez PTTK oraz podpisują z osobami, które nie są członkami kadry PTTK umowy cywilnoprawne lub o współpracy(wolontariat).
 14. W przypadku zaistnienia nagłych zdarzeń i wypadków losowych należy o nich niezwłocznie powiadomić organizatorów.

IV. Zasady organizacyjne Finału

 1. W czasie trwania Finału i rozgrywania konkurencji obowiązuje zakaz samodzielnego wyjścia poza teren rozgrywanych konkurencji, bez nadzoru opiekunów zespołów i wiedzy organizatorów. Po rozpoczęciu poszczególnych konkurencji obowiązuje zakaz przebywania w miejscu ich rozgrywania osób innych niż uczestnicy i organizatorzy.
 2. Na terenie bazy Finału i miejscach noclegowych obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych i stosowania używek. Osoby będące w trakcie Finału pod wpływem alkoholu lub innych używek zostaną zdyskwalifikowane.
 3. W czasie trwania Finału obowiązuje noszenie identyfikatorów przez uczestników, opiekunów, gości i osoby towarzyszące wcześniej zgłoszone. Bez identyfikatorów nie dopuszcza się uczestników do udziału w konkurencjach turniejowych, a opiekunów i gości do udziału w wycieczkach. Osobom bez identyfikatorów nie będą wydawane posiłki.
 4. Odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w miejscu noclegu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym nie ponosi organizator. Cenne rzeczy, przedmioty można zdać do depozytu.
 5. Za straty i zniszczenia odpowiedzialność materialną ponosi sprawca szkody.

V. Przepisy końcowe

 1. Wewszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie „Regulamin OMTTK PTTK”.
 2. Finał realizowany jest w ramach działalności statutowej PTTK, z zachowaniem wytycznych wynikających z przepisów oświatowych.
 3. Udział w Finale oznacza zgodę na publikację wizerunku w relacjach zdjęciowych i filmowych; imienia, nazwiska, nazwy szkoły/placówki i miejscowości w protokole, listach uczestników, komunikatach końcowych. Materiały te są dostępne publicznie.
 4. Uczestnicy i opiekunowie biorący udział w Finale akceptują postanowienia niniejszego regulaminu. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu może skutkować dyskwalifikacją uczestnika bądź też drużyny z rywalizacji turniejowej.
 5. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do aktualizacji niniejszego regulaminu. Kolejne wersje regulaminu będą oznaczone datą.
 7. Informacje techniczne dotyczące m.in. warunków uczestnictwa osób towarzyszących, wraz ze szczegółowym programem Finału zostaną opublikowane do dnia 04 czerwca 2022 r. na stronie mlodziez.pttk.pl.
 8. Regulamin został przyjęty przez Radę Programową ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK.

VI. Załączniki:

 1. Ramowy program Finału
 2. Karta zgłoszenia drużyny
 3. Karta oceny uprawnień i odznak turystycznych PTTK
 4. Oświadczenie uczestnika, rodzica/opiekuna prawnego uczestnika, nauczyciela/opiekuna

Aktualna wersja regulaminu Finału Centralnego opublikowana jest na stronie www.mlodziez.pttk.pl